Търсене в заведения

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА RESERVE.BG

1. Настоящите Общи условия за ползване на уеб-сайта https://www.reserve.bg (наричан още за кратко RESERVE.BG), уреждат отношенията между „БИНОВИС” ООД и всяко физическо лице – ПОТРЕБИТЕЛ желаещо да ползва посредничеството на RESERVE.BG, за да резервира и/или подаде запитване за услуга и/или продукт, предлагани за продажба от трето лице (търговец и др.).

RESERVE.BG е уеб-сайт управляван от „БИНОВИС” ООД, чрез който правни субекти стопанисващи търговски (заведения) и други обекти на територията на Република България предлагат за резервиране и/или продажба на услуги на физически и/или юридически лица – купувачи, регистрирани (с потребителски профил) като ПОТРЕБИТЕЛИ в RESERVE.BG.

„БИНОВИС” ООД, е търговско дружество вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 201720444, което чрез администрирания от него уеб-сайт RESERVE.BG осъществява посредничество между ПОТРЕБИТЕЛИ от една страна и от друга – трети лица (търговци и др.) предлагащи за резервиране и/или запитване за услуги в стопанисвани от тях търговски и други обекти.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което желае да резервира и/или направи запитване чрез RESERVE.BG за услуга предлагана за продажба от трето лице (търговец и др.), както и всяко лице, което разглежда и осъществява достъп до каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта RESERVE.BG.

2. Настоящите Общи условия ще се считат за узнати и приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, предоставено чрез поставяне на отметка в чек-бокс „Съгласен съм с Условията за ползване” при регистрацията му в RESERVE.BG (с потребителски профил), както и с осъществяване на достъп до каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта RESERVE.BG.

3. Правата и задълженията на „БИНОВИС” ООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно различните видове услуги предоставяни чрез RESERVE.BG са посочени в отделни раздели в настоящите Общи условия.

4. „БИНОВИС” ООД има право да променя по всяко време настоящите Общи условия, като промяната влиза в сила за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ незабавно след уведомяването им чрез генериране на съобщение в техния потребителски профил в RESERVE.BG или чрез изпращане на съобщение по имейл.

5. Уеб-сайтът RESERVE.BG и съдържащите се в него графични /текстови данни и информация за търговските обекти и предлаганите от тях продукти и/или услуги са интелектуална собственост на конкретния търговец, като никой няма право без негово изрично писмено съгласие да използва копира, разпространява, съхранява и използва каквато и да е част от тези данни.

6. Настоящите Общи условия са приети от „БИНОВИС“ ООД на 02.08.2017г., (същите са: допълнени на 15.09.2019г.- в частта относно раздел Бисквитки).

7. „reserve.bg“ е регистрирана търговска марка и се ползва със защита от Закона за интелектуалната собственост и търговските марки на Република България.

8. Системата на RESERVE.BG е патентована и се ползва със защита от Закона за интелектуалната и индустриална собственост на Република България.

9. Метода на работа на системата на RESERVE.BG е патентован и се ползва със защита от Закона за интелектуалната и индустриална собственост и Закона за авторското право на Република България.

10. Графиките и дизайна на RESERVE.BG се ползват със защита от Закона за авторското право на Република България.

РАЗДЕЛ І.

Условия за извършване на резервации или рапитвания за услуги в заведения за хранене и развлечения или кетъринг компании чрез уеб-сайта RESERVE.BG

І.1. RESERVE.BG е уеб-сайт управляван от „БИНОВИС” ООД, чрез който правни субекти (наричани за краткост ПРОДАВАЧИ/ТЕ или ТЪРГОВЦИ/ТЕ) стопанисващи заведения за хранене и развлечения, включително кетъринг компании, ресторанти, барове, клубове и др. на територията на Република България (наричани за краткост ЗАВЕДЕНИЯ/ТА), предлагат за резервация и/или продажба услуги на купувачи, регистрирани като потребители в RESERVE.BG (наричани за краткост КУПУВАЧИ/ТЕ или ПОТРЕБИТЕЛИ/ТЕ). „БИНОВИС” ООД не е страна в отношенията по резервация и/или покупко-продажба на услуги между ТЪРГОВЦИТЕ и КУПУВАЧИТЕ, а само осъществява посредничество между тях, като администрира уеб-сайта RESERVE.BG, чрез който ТЪРГОВЦИТЕ предлагат за резервация и/или продажба услуги в стопанисваните от тях ЗАВЕДЕНИЯ, а КУПУВАЧИТЕ резервират и/или правят запитване за предлаганите от ТЪРГОВЦИТЕ услуги. „БИНОВИС” ООД осигурява безаварийното функциониране и техническа поддръжка на RESERVE.BG с цел обезпечаване и реализиране на правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предвидени в настоящите общи условия.

І.2. „Услуга” по смисъла на т.І.1. е предоставяне на храни/напитки/развлекателни мероприятия в ЗАВЕДЕНИЕ, заедно със съпровождащите дейности по обслужване.

І.3. „Резервация” по смисъла на т.І.1. е предварително запазване на маси, сепарета и всеки друг вид пространствено обособени места за седящи и/или правостоящи в ЗАВЕДЕНИЕ.

І.4. Типовете резервации, които могат да бъдат направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез RESERVE.BG са следните:
(а) Резервация с възможност за кешбек от сметката – резервация, даваща право на определено процентно възнаграждение от консумираните в ЗАВЕДЕНИЕТО храни и/или напитки и/или услуги – кешбек.

І.5. Право да резервира и/или извършва запитване за услуги в ЗАВЕДЕНИЕ чрез RESERVE.BG има само ПОТРЕБИТЕЛ, който е навършил 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение.

І.6. За да извърши резервация и/или покупка на услуга в ЗАВЕДЕНИЕ чрез RESERVE.BG, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се регистрира със собствен потребителски профил в RESERVE.BG, като в случая ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да посочи своето име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон, потвърди възрастта си и изрази съгласието си с настоящите общи условия, условията на резервацията и политиките за поверителност.

І.6.1. При извършване на резервация и/или запитване ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира заведението и извършва телефонно обаждане до телефонен номер, обслужван от reserve.bg, който автоматично прехвърля обаждането към номер на съответното ЗАВЕДЕНИЕ. Самата резервация се прави устно (по телефона) между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЗАВЕДЕНИЕТО, като RESERVE.BG единствено следи дължината (времетраенето) на разговора. Когато дължината (времетраенето) на разговора е поне 15 секунди, системата на RESERVE.BG отчита този разговор като такъв, който е довел до осъществяването на резервация и генерира уникален четити цифрен код, отговарящ на конкретната резервация, като отразява това в личната платформа (профил) на ЗАВЕДЕНИЕТО ( и го уведомява по email).

І.6.2. При разговор под 15 секунди, системата не възприема (отчита) резервация, дори и да е направена такава устно между ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАВЕДЕНИЕТО.

І.6.3. При избран телефонен номер на ЗАВЕДЕНИЕ, който не отговаря, а по-късно ПОТРЕБИТЕЛЯ получава (върнато) обаждане от ЗАВЕДЕНИЕТО – системата не възприема (отчита) резервация, дори и да е направена такава устно между ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАВЕДЕНИЕТО.

І.6.4. При изпращане на запитване за кетъринг услуги, системата на RESERVE.BG отчита писмено подаденото запитване (през формата за запитване) като резервация и ПОТРЕБИТЕЛЯ спокойно може да се възползва от кешбек, ако ползва и заплати услугите на ЗАВЕДЕНИЕТО (кетъринг компанията).

І.6.5. При поискване на сметката за ползваните продукти и/или услуги в кетъринг компанията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми обслужващия го персонал за това, че е направил своята резервация през RESERVE.BG и да изиска своя четири цифрен код. Обслужващия персонал на кетъринг компанията е длъжен да предостави четири цифрения код на ПОТРЕБИТЕЛЯ при изискване от негова страна, след като той е заплатил своята сметка.

І.6.6. В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ не предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ када в съответствие с условията на резервацията (по причина за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря съгласно тези Общи условия), ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право при поискване да получи от RESERVE.BG обезщетение.

І.6.7. След като ПОПТРЕБИТЕЛЯ посетил ЗАВЕДЕНИЕТО и е заплатил за стоки и/или продукти и/или услуги и е получил своя код, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да запази платежния документ (касов бон или фактура) до успешното одобрение (получаване) на кешбека.

І.6.8. При изискване на кешбек, ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да влезе в своя личен профил, в RESERVE.BG, и да избере да въведе данни за отминала резервация, данните на платежния документ (касов бон или фактура) от съответната резервация и четири цифрения код. При въвеждане на всички данни, ЗАВЕДЕНИЕТО разполага със максимум седем календарни дни да одобри коректността на въведените данни.

І.6.9. При одобряването от ЗАВЕДЕНИЕТО на конкретни данни, за резервация (въведени от ПОТРЕБИТЕЛ) системата на RESERVE.BG автоматично изчислява стойноста на кешбека на ПОТРЕБИТЕЛЯ и я натрупва в личния му профил, като ПОТРЕБИТЕЛЯ получава уведомление за това и по email.

І.6.10. При отказване, от ЗАВЕДЕНИЕТО, на конкретни данни, за резервация (въведени от ПОТРЕБИТЕЛ) системата на RESERVE.BG автоматично изпраща уведомление за това до ПОТРЕБИТЕЛЯ по email и извършва проверка на конкретния случай на отказ.

І.6.11. При некоректно направен отказ от страна на ЗАВЕДЕНИЕ, RESERVE.BG ще компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ, като той ще получи своя кешбек.

І.7. Посочената в профила на ЗАВЕДЕНИЕТО средна сметка цели единствено да ориентира ПОТРЕБИТЕЛЯ в цените на менюто на ЗАВЕДЕНИЕТО и не е минимална сума, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изразходва, за да ползва кешбек или офертата към резервацията.

І.8. Ако към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ е включена отстъпка или оферта, тя важи заедно с кешбека.

І.9. При извършване на резервация от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез RESERVE.BG , между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва Договор от разстояние, по силата на който ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга в ЗАВЕДЕНИЕТО при условията на резервацията. ТЪРГОВЕЦЪТ е единствен продавач на услугите (вкл. храните, напитките и др.) предлагани с резервацията и носи пълна отговорност за спазването на нормативните актове свързани с тяхното рекламиране, предлагане и предоставяне вкл. Закона за храните, Закона за защита на потребителите и др. „БИНОВИС” ООД не е страна по договора между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ и не носи отговорност във връзка с неговото изпълнение, нито относно количеството, качеството и останалите условия на предоставените услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО.

І.10.1. „БИНОВИС” ООД не носи отговорност за спазването на правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ по резервираната услуга от страна на ТЪРГОВЕЦА (напр. за осигуряване на резервираното място и за всякакви други предварително обявени условия по резервацията – цени и др.), за качеството на услугата (вкл. обстановка, обслужване, годност на храни и напитки и др.), както и за спазването от ТЪРГОВЕЦА на нормативните изисквания относно сградите и помещенията в които се предоставя услугата (включително хигиенни изисквания, пожарна безопасност и др.).

І.10.2. ТЪРГОВЕЦЪТ единствен носи отговорност за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите на непредоставяне на услугата, несъответствия между предоставената услуга и условията по резервацията, както и в случаите на претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ (или от лица ползващи се от резервацията) вреди причинени при или във връзка с ползването на услуга в ЗАВЕДЕНИЕТО. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да подава рекламации по смисъла на ЗЗП единствено към ТЪРГОВЕЦА.

І.11. Като администратор на RESERVE.BG, „БИНОВИС” ООД уведомява и препраща на ТЪРГОВЕЦА всички постъпили оплаквания от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изисква обяснение от ТЪРГОВЕЦА, съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изясняване и уточняване на претенциите му към ТЪРГОВЕЦА, и посредничи за уреждане на споровете между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА.

І.12. Лични данни
Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни по т.І.6. се обработват от „БИНОВИС” ООД в съответствие с раздел „Политика за поверителност” (част от настоящите Общи условия), единствено за целите на предоставяне на посредническите услуги чрез RESERVE.BG съгласно тези Общи условия и за изпращане на рекламно-информационни съобщения на ПОТРЕБИТЕЛЯ за промоции и услуги в RESERVE.BG.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Тук са обобщени ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако имате нужда от повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти или чрез формата за контакт.

„БИНОВИС“ ООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201720444, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, Младост1, бл.98Б, вх.А, тел.: +359897895433, и-мейл адрес: office@binovis.com и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Адрес: гр. София 1797, Младост1, бл.98Б, вх.А
Тел.: +359897895433
E-mail: office@binovis.com
Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

С тази Политика за поверителност „БИНОВИС“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

Какви лични данни събира RESERVE.BG за Вас и с каква цел:

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, RESERVE.BG събира следната информация и лични данни за Вас.

Лични данни, които събираме за Вас и причините, поради които обработваме тези лични данни:

Информация, която предоставяте доброволно:

I. Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на RESERVE.BG – https://reserve.bg/, за да можем:
1. Да създадем профила Ви, за да можете да правите резервациите си в съответствие с нашите Условия;
2. Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;
3. Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги – да получавате кешбек;
4. Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

II. Информация, която предоставяте, когато ни изпращане съобщения чрез предвидената в сайта ни форма, за да можем:
1. За да можем да отговорим на Вашите запитвания, оплаквания и похвали и да разрешим евентуално възникнали проблеми;
2. За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите Услуги;
3. За да защитаваме Вас и Услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите Условия или правила, отнасящи се до Услугите на RESERVE.BG.
4. Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания;
5. Да публикуваме отзивите, които ни изпращате за търговските обекти, посетени от Вас, при изрично Ваше съгласие за такова публикуване, след като Вие сте ни го предоставили за публикуване под формата на коментар и оценка;

III. „Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:
1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и
3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

Категории лични данни, които обработваме:
– Име, фамилия, телефон, електронна поща – при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, за създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания;
– Информация за Вашите резервации;
– Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уеб-страницата ни или мобилните ни приложения – IP адрес, информация за устройството, което използвате, времетраене на телефонния разговор;
– Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI номер на устройство, GPS координати, времетраене на телефонния разговор.
– Данни от бисквитки (сookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Обработка на лични данни

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.
Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате услугата за осъществяване на резервация).
Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.
В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).
Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не.
Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси, ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.
Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

RESERVE.BG събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.
Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови предложения, както и на всякакви други рекламни бюлетини.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания).
Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на office@binovis.com или писмено заявление на адреса за кореспонденция на RESERVE.BG в гр. София 1797, Младост1, бл.98Б, вх.А, ап.16.

За да предостави продукти и услуги, RESERVE.BG обработва и събира предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

– чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни на уеб-страницата на RESERVE.BG. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;
– чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;
– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
– чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

Срок за съхраняване и обработване на Вашите данни

RESERVE.BG ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.
Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за период, след като изтриете или деактивирате Вашия потребителски профил за нашите законни операции, като водене на архиви и спазване на нашите правни и счетоводни задължения. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

RESERVE.BG НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

RESERVE.BG се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

RESERVE.BG може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):
1. търговските обекти, избрани от Вас, за които сте направили резервация;
2. Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за предоставяне на телефонните услуги, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг);
3. Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
4. Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
5. Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
– По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.